Xarelto Bayer AG tabletter 15 mg og 20 mg (2024)

Xarelto 15mg filmdrasjerte tabletter

Xarelto 20mg filmdrasjerte tabletter

rivaroksaban

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.

 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

 1. Hva Xarelto er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Xarelto
 3. Hvordan du bruker Xarelto
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Xarelto
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Xarelto er og hva det brukes mot

Xarelto inneholder virkestoffet rivaroksaban.
Xarelto brukes hos voksne til:

 • forebygging av blodpropp i hjernen (slag) eller andre blodårer i kroppen din dersom du har en form for uregelmessig hjerterytme som kalles ikke-klaffeassosiert atrieflimmer.

 • behandling av blodpropper i blodårer (vener) i beina dine (dyp venetrombose) og i blodårer i lungene (lungeemboli), og til å forebygge at blodpropper oppstår på nytt i blodårer i beina dine og​/​eller lungene.

Xarelto brukes hos barn og ungdom under 18 år og med en kroppsvekt på 30kg eller mer til å:

 • behandle blodpropper og forhindre tilbakevendende blodpropper i venene eller i blodkarene i lungene, etter innledende behandling på minst 5 dager med legemidler som injiseres, som brukes til å behandle blodpropper.

Xarelto tilhører en gruppe legemidler som kalles antitrombotiske midler. Det virker ved å blokkere en blodkoagulasjonsfaktor (faktor Xa) og minsker dermed blodets tendens til å levre seg.

2. Hva du må vite før du bruker Xarelto

Bruk ikke Xarelto

 • hvis du er allergisk overfor rivaroksaban eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)

 • hvis du blør kraftig

 • hvis du har en sykdom eller en tilstand i et organ i kroppen som gir økt risiko for alvorlig blødning (f.eks. magesår, skade eller blødning i hjernen, nylig har vært operert i hjernen eller øynene)

 • hvis du tar andre legemidler som hemmer blodkoagulasjonen (f.eks. warfarin, dabigatran, apixaban eller heparin), unntatt ved bytte av antikoagulerende behandling eller når du får heparin via en vene- eller arterieslange for å holde den åpen.

 • hvis du har en leversykdom som fører til økt blødningsrisiko

 • hvis du er gravid eller ammer

Bruk ikke Xarelto, og informer legen din hvis noe av dette gjelder deg.

Advarsler og forsiktighetsregler

Snakk med lege eller apotek før du bruker Xarelto.

Vis forsiktighet ved bruk av Xarelto:

 • hvis du har økt blødningsrisiko, som kan være tilfelle ved for eksempel:

  • alvorlig nyresykdom for voksne og moderat eller alvorlig nyresykdom for barn og ungdom, da nyrefunksjonen din kan påvirke den mengden legemiddel som er aktiv i kroppen din

  • dersom du tar andre legemidler som hemmer blodkoagulasjonen (f.eks. warfarin, dabigatran, apixaban eller heparin), ved bytte av antikoagulerende behandling eller når du får heparin via en vene- eller arterieslange for å holde slangen åpen (se avsnittet "Andre legemidler og Xarelto")

  • blødningsforstyrrelser

  • svært høyt blodtrykk, som ikke kontrolleres med medisinsk behandling

  • sykdom i mage eller tarm som kan gi blødninger, f.eks. betennelse i tarm eller mage, eller betennelse i øsofa*gus (spiserør), f.eks. pga. gastroøsofa*geal refluks (sykdom der magesyre kommer opp i spiserøret) eller svulster i magen, i tarmene, i kjønnsorganene eller i urinveiene

  • et problem med blodårene i øynene (retinopati)

  • en lungesykdom der bronkiene utvides og fylles med puss (bronkiektasi), eller tidligere blødninger i lungene

 • hvis du har en kunstig hjerteklaff

 • hvis du vet at du har en sykdom som kalles antifosfolipidsyndrom (en sykdom i immunsystemet som forårsaker økt risiko for blodpropp) må du informere legen din om det. Legen vil bestemme om det er nødvendig å endre behandlingen

 • hvis legen din har påvist ustabilt blodtrykk hos deg, eller det er planlagt at du skal ha annen behandling eller operasjon for å fjerne en blodpropp fra lungene

Hvis noe av dette ovenfor gjelder for deg, må du informere legen din før du tar Xarelto. Legen vil bestemme om du skal behandles med dette legemidlet og om du trenger tettere oppfølging.

Hvis du har behov for en operasjon

 • er det svært viktig at du tar Xarelto før og etter operasjonen nøyaktig på de tidspunktene legen har fortalt deg.

 • Hvis det under operasjonen din skal benyttes et kateter eller gis en injeksjon i ryggsøylen (f.eks. epidural- eller spinalanestesi eller smertelindring):

  • er det svært viktig at du før og etter injeksjonen eller fjerning av kateteret tar Xarelto nøyaktig på de tidspunktene legen har fortalt deg

  • fortell legen umiddelbart hvis du føler nummenhet eller svakhet i bena, eller har problemer med tarmen eller urinblæren etter avslu*ttet bedøvelse, fordi akuttbehandling er nødvendig.

Barn og ungdom

Xarelto- tabletter er ikke anbefalt til barn som veier under 30 kg.
Det er ikke tilstrekkelig informasjon om bruk av Xarelto hos barn og ungdom ved indikasjon for voksne.

Andre legemidler og Xarelto

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.

 • Hvis du tar

  • visse legemidler mot soppinfeksjoner (f.eks. flukokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol), med mindre de bare påføres huden

  • ketokonazol tabletter (brukes til behandling av Cushings syndrom – når kroppen produserer for mye kortisol)

  • visse legemidler mot bakterieinfeksjoner (f.eks. klaritromycin, erytromycin)

  • visse antivirale legemidler mot HIV​/​AIDS (f.eks. ritonavir)

  • andre legemidler som hemmer blodkoagulasjonen (f.eks. enoksaparin, klopidogrel eller såkalte vitamin K-antagonister slik som warfarin og acenokumarol)

  • betennelsesdempende og smertestillende legemidler (f.eks. naproksen eller acetylsalisylsyre)

  • dronedaron, et legemiddel til behandling av uregelmessig hjerterytme

  • visse legemidler for behandling av depresjon (selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) og serotonin-noradrenalinreopptakshemmere (SNRI))

Hvis noe av dette ovenfor gjelder for deg, må du informere legen før du tar Xarelto, fordi effekten av Xarelto kan bli forsterket. Legen vil bestemme om du skal behandles med dette legemidlet og om du trenger tettere oppfølging.
Dersom legen tror det er økt risiko for å utvikle sår i mage eller tarm, kan han også gi deg forebyggende behandling mot magesår.

 • Hvis du tar

  • visse legemidler til behandling av epilepsi (fenytoin, karbamazepin, fenobarbital)

  • prikkperikum (Hypericum perforatum), et naturlegemiddel brukt ved depresjon

  • rifampicin, et antibiotikum

Hvis noe av dette ovenfor gjelder for deg, må du informere legen din før du tar Xarelto, fordi effekten av Xarelto kan bli redusert. Legen vil bestemme om du skal behandles med Xarelto og om du trenger tettere oppfølging.

Graviditet og amming

Ikke bruk Xarelto hvis du er gravid eller ammer. Hvis det er en mulighet for at du kan bli gravid, må du bruke sikker prevensjon mens du tar Xarelto. Hvis du blir gravid mens du tar dette legemidlet, må du fortelle legen om det umiddelbart. Han​/​hun vil bestemme hvordan du skal behandles.

Kjøring og bruk av maskiner

Xarelto kan gi svimmelhet (vanlig bivirkning) eller besvimelse (mindre vanlig bivirkning) (se avsnitt 4, "Mulige bivirkninger"). Du bør ikke kjøre bil, sykle eller bruke verktøy eller maskiner dersom du har disse symptomene.

Xarelto inneholder laktose og natrium

Hvis legen din har fortalt deg at du ikke tåler visse sukkerarter, må du kontakte legen før du tar dette legemidlet.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1mmol natrium (23mg) i hver tablett, og er så godt som "natriumfritt".

3. Hvordan du bruker Xarelto

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Du må ta Xarelto sammen med et måltid.
Svelg helst tabletten(e) med vann.

Rådfør deg med legen om alternative måter å ta Xarelto på dersom du har problemer med å svelge tabletten hel. Tabletten kan knuses og blandes med vann eller eplepuré umiddelbart før du tar den. Spis mat umiddelbart etter inntak av denne blandingen.
Dersom nødvendig kan legen gi deg den knuste tabletten via en magesonde.

Hvor mye skal du ta

 • Voksne

 • Til forebygging av blodpropp i hjernen (slag) eller andre blodårer i kroppen din Den anbefalte dosen er én tablett Xarelto 20mg én gang daglig.
  Dersom du har nyreproblemer, kan dosen reduseres til én tablett Xarelto 15mg én gang daglig.
  Dersom du har behov for et inngrep for å behandle trange blodårer i hjertet ditt (kalles utblokking eller PCI (perkutan koronarintervensjon) med innsetting av en stent), er det begrenset erfaring med å redusere dosen til én tablett Xarelto 15mg én gang daglig (eller til én tablett Xarelto 10mg én gang daglig dersom du har nedsatt nyrefunksjon) i tillegg til et såkalt platehemmende legemiddel, som klopidogrel.

 • Til behandling av blodpropper i blodårer (vener) i beina dine og blodpropper i blodårer i lungene og for å forebygge at blodpropper kommer tilbake
  Den anbefalte dosen er én tablett Xarelto 15mg to ganger daglig de første 3 ukene. Ved fortsatt behandling etter disse 3 ukene er den anbefalte dosen én tablett Xarelto 20mg én gang daglig. Etter minst 6 måneder med blodkoagulasjonsbehandling, kan legen bestemme om behandling skal fortsette med enten én 10mg tablett én gang daglig eller én 20mg tablett én gang daglig. Dersom du har nyreproblemer og tar én tablett Xarelto 20mg én gang daglig, og risikoen for blødning er større enn risikoen for å få en ny blodpropp, kan legen bestemme at dosen skal reduseres til én tablett Xarelto 15mg én gang daglig ved behandling etter 3 uker.

 • Barn og ungdom
  Dosen av Xarelto avhenger av kroppsvekten og beregnes av legen.

  • Den anbefalte dosen for barn og ungdom med en kroppsvekt på mellom 30kg og under 50kg er én tablett med Xarelto 15mg én gang daglig.

  • Den anbefalte dosen for barn og ungdom med en kroppsvekt på 50kg eller mer er én tablett Xarelto 20mg én gang daglig.

  Ta hver Xarelto-dose med drikke (for eksempel vann eller juice) i løpet av et måltid. Ta tablettene hver dag til ca. samme tidspunkt. Det kan være lurt å stille inn en alarm for å minne deg på å ta tabletten.
  Til foreldre og omsorgspersoner: Påse at barnet får i seg hele dosen.

Ettersom Xarelto-dosen er basert på kroppsvekt er det viktig å holde alle planlagte legetimer fordi det kan hende at dosen må justeres etter hvert som vekten endrer seg.
Aldri juster Xarelto-dosen selv. Legen justerer dosen om nødvendig.

Ikke del opp tabletten i et forsøk på å ta en del av en tablettdose. Hvis det er nødvendig å ta en lavere dose, skal du bruke en alternativ presentasjon av Xarelto som granulat til mikstur, suspensjon.
For barn og ungdom som ikke er i stand til å svelge tabletter hele, skal Xarelto granulat til mikstur, suspensjon brukes.
Hvis mikstur, suspensjon ikke er tilgjengelig, kan du knuse Xarelto-tabletten og blande den med vann eller eplepuré umiddelbart før den skal tas. Spis noe etter at du har tatt miksturen. Hvis det er nødvendig, kan legen også gi den knuste Xarelto-tabletten via magesonde.

Dersom du gulper opp dosen eller kaster opp

 • under 30 minutter etter å ha tatt Xarelto, skal du ta en ny dose.

 • mer enn 30 minutter etter å ha tatt Xarelto, skal du ikke ta en ny dose. I et slikt tilfelle skal du ta neste Xarelto-dose til vanlig tid.

Kontakt legen dersom du stadig gulper opp dosen eller kaster opp etter å ha tatt Xarelto.

Når skal du ta Xarelto

Ta tabletten(e) hver dag til legen sier at du skal slu*tte.
Forsøk å ta tabletten(e) til samme tid hver dag, da blir det lettere å huske det.
Legen din vil bestemme hvor lenge du må fortsette behandlingen.

For å unngå blodpropp i hjernen (slag) og andre blodårer i kroppen:
Dersom du må gjennomgå en prosedyre som kalles konvertering for å gjenopprette normal hjerterytme, må du ta Xarelto til de tidspunktene legen har fortalt deg.

Dersom du har glemt å ta Xarelto

 • Voksne, barn og ungdom:

  Dersom du tar én 20mg tablett eller én 15mg tablett én gang daglig og har glemt en dose, tar du den så snart du husker det. Ta ikke mer enn én tablett på samme dag som erstatning for en glemt dose. Ta neste tablett neste dag, og fortsett med å ta én tablett én gang daglig som normalt.

 • Voksne:

  Dersom du tar én 15mg tablett to ganger daglig og har glemt en dose, tar du den så snart du husker det. Ta ikke mer enn to 15mg tabletter på samme dag. Hvis du har glemt en dose, kan du ta to 15mg tabletter på samme tid for å få tatt to tabletter (30mg) på én dag. Neste dag fortsetter du å ta én 15mg tablett to ganger daglig som normalt.

Dersom du tar for mye av Xarelto

Kontakt legen din umiddelbart hvis du har tatt for mange Xarelto-tabletter. Hvis du tar for mye Xarelto, øker blødningsrisikoen.

Dersom du avbryter behandling med Xarelto

Du må ikke slu*tte å ta Xarelto uten først å snakke med legen din. Xarelto brukes nemlig til å behandle og forebygge alvorlige tilstander.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan Xarelto forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Som alle lignende legemidler som forhindrer dannelse av blodpropper, kan Xarelto forårsake blødning som kan være livstruende. Store blødninger kan føre til plutselig fall i blodtrykket (sjokk). I noen tilfeller er det ikke sikkert blødningen er merkbar for deg.

Snakk med lege umiddelbart dersom du eller barnet ditt får noen av følgende bivirkninger:

Tegn på blødning

 • blødninger i hjernen eller innsiden av hodeskallen (symptomer kan omfatte hodepine, svakhet i en side, oppkast, anfall, nedsatt bevissthetsnivå og stiv nakke.
  Dette er en alvorlig medisinsk nødsituasjon. Oppsøk lege umiddelbart!)

 • langvarig eller kraftig blødning

 • uttalt svakhet, tretthet, blekhet, svimmelhet, hodepine, uforklarlig hevelse, pustevansker, brystsmerter eller hjertekrampe (angina pectoris).

Legen kan bestemme at du skal følges opp tettere, eller at behandlingen skal endres.

Tegn på alvorlige hudreaksjoner

 • hissig utslett som sprer seg, blemmer eller sår på slimhinnene, f.eks. i munnen eller øynene (Stevens-Johnsons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse).

 • en legemiddelreaksjon som gir utslett, feber, betennelse i indre organer, unormale tilstander i blodet og systemisk sykdom (DRESS-syndrom).

Hyppigheten av disse bivirkningene er svært sjeldne (opptil 1 av 10000 brukere).

Tegn på alvorlige allergiske reaksjoner

 • hevelser i ansikt, lepper, munn, tunge eller svelg, vanskeligheter med å svelge, elveblest og pusteproblemer, plutselig blodtrykksfall.

Hyppigheten av allergiske reaksjoner er svært sjeldne (anafylaktiske reaksjoner, inkludert anafylaktisk sjokk, forekommer hos opptil 1 av 10000 brukere) og mindre vanlige (angioødem og allergisk ødem, forekommer hos opptil 1 av 100 brukere).

Samlet liste over mulige bivirkninger som ble funnet hos voksne, barn og ungdom

Vanlige (forekommer hos opptil 1 av 10 brukere)

 • nedsatt antall røde blodceller, som kan gjøre huden blek og forårsake svakhet eller pustevansker

 • blødning i mage eller tarm, blødning i kjønnsorganer eller urinveier (inkludert blod i urinen og sterke menstruasjonsblødninger), neseblødning, blødninger i tannkjøttet

 • blødning i øynene (inkludert blødninger i det hvite i øynene)

 • blødning i vev eller et hulrom i kroppen (hematom, blåmerker)

 • hoste opp blod

 • blødninger fra huden eller under huden

 • blødning etter en operasjon

 • lekkasje av blod eller væske fra operasjonssår

 • hevelse i armer​/​bein

 • smerter i armer​/​bein

 • nedsatt nyrefunksjon (kan ses i tester som utføres av legen)

 • feber

 • magesmerter, fordøyelsesbesvær, kvalme eller oppkast, forstoppelse, diaré

 • lavt blodtrykk (symptomer kan være svimmelhet eller besvimelse når man reiser seg)

 • generelt nedsatt styrke og energi (svakhet, tretthet), hodepine, svimmelhet

 • utslett, kløe i huden

 • blodprøver kan vise forhøyede nivåer for visse leverenzymer

Mindre vanlige (forekommer hos opptil 1 av 100 brukere)

 • blødninger i hjernen eller innsiden av hodeskallen (se ovenfor, tegn på blødning)

 • blødning i et ledd som forårsaker smerter og hevelse

 • lavt antall blodplater (trombocytopeni). Blodplater bidrar til at blodet levrer seg.

 • allergiske reaksjoner, inkludert allergiske hudreaksjoner

 • nedsatt leverfunksjon (kan ses i tester som utføres av legen din)

 • blodprøver kan vise økte nivåer av bilirubin, enkelte bukspyttkjertel- eller leverenzymer eller økt antall blodplater

 • besvimelse

 • føle seg uvel

 • rask hjerterytme

 • munntørrhet

 • elveblest

Sjeldne (forekommer hos opptil 1 av 1000 brukere)

 • blødninger i en muskel

 • nedsatt gallefunksjon (kolestase), leverbetennelse inkludert leverskade (hepatitt, inkludert hepatocellulær skade)

 • gulfarging av hud og øyne (gulsott)

 • lokale hevelser

 • ansamling av blod (hematom) i lysken som skyldes en komplikasjon etter inngrep i hjertet der et kateter settes inn i arterien i beinet (pseudoaneurisme).

Svært sjeldne(forekommer hos opptil 1 av 10000 brukere)

 • opphopning av eosinofiler, en type hvite granulocytiske blodceller som forårsaker betennelse i lungene (eosinofil lungebetennelse)

Ikke kjent(frekvensen kan ikke bestemmes ut ifra tilgjengelig informasjon)

 • nyresvikt etter en alvorlig blødning

 • blødning i nyren, noen ganger med blod i urinen, som fører til at nyrene ikke fungerer ordentlig (antikoagulantrelatert nefropati)

 • økt trykk i muskler i bein eller armer etter en blødning. Dette kan føre til smerter, hevelser, endret sansefornemmelse, nummenhet eller lammelse (kompartmentsyndrom etter en blødning)

Bivirkninger hos barn og ungdom

Generelt sett var bivirkningene som ble observert hos barn og ungdom behandlet med Xarelto, tilsvarende typen som ble observert hos voksne, og var hovedsakelig av mild til moderat alvorlighetsgrad.

Bivirkninger som ble observert oftere hos barn og ungdom:

Svært vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 10 brukere)

 • hodepine

 • feber

 • neseblødning

 • oppkast

Vanlige (forekommer hos opptil 1 av 10 brukere)

 • økt hjerterytme

 • blodprøver kan vise en økning i bilirubin (gallepigment)

 • trombocytopeni (lavt antall blodplater, som er cellene som hjelper blodet med å koagulere)

 • kraftig menstruasjonsblødning

Mindre vanlige (forekommer hos opptil 1 av 100 brukere)

 • blodprøver som viser en økning i en underkategori av bilirubin (direkte bilirubin, gallepigment)

Melding av bivirkninger

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no​/​pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Xarelto

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og på hvert blister eller boks etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Knuste tabletter

Knuste rivaroksabantabletter er stabile i vann og i eplepuré i opptil 4 timer.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Xarelto

 • Virkestoff er rivaroksaban. Hver tablett inneholder 15mg eller 20mg rivaroksaban.

 • Andre innholdsstoffer er:
  Tablettkjerne: Mikrokrystallinsk cellulose, krysskarmellosenatrium, laktosemonohydrat, hypromellose (2910), natriumlaurylsulfat, magnesiumstearat. Se avsnitt 2 "Xarelto inneholder laktose og natrium".
  Tablett filmdrasjering: Makrogol (3350), hypromellose (2910), titandioksid (E 171), rødt jernoksid (E 172).

Hvordan Xarelto ser ut og innholdet i pakningen

Xarelto 15mg filmdrasjerte tablettene er røde, runde, bikonvekse og merket med BAYER-korset på den ene siden og "15" og en trekant på den andre.
De leveres

 • i blistere i esker med 10, 14, 28, 42 eller 98 filmdrasjerte tabletter eller

 • i endoseblistere i esker med 10 × 1 eller 100 × 1 eller

 • i multipakninger med 10 esker som hver inneholder 10 × 1 filmdrasjerte tabletter eller

 • i bokser med 100 filmdrasjerte tabletter.

Xarelto 20mg filmdrasjerte tablettene er brunrøde, runde, bikonvekse og merket med BAYER-korset på den ene siden og "20" og en trekant på den andre.
De leveres

 • i blistere i esker med 10, 14, 28 eller 98 filmdrasjerte tabletter eller

 • i endoseblistere i esker med 10 × 1 eller 100 × 1 eller

 • i multipakninger med 10 esker som hver inneholder 10 × 1 filmdrasjerte tabletter eller

 • i bokser med 100 filmdrasjerte tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Bayer AG
51368 Leverkusen
Tyskland

Tilvirker

Tilvirkeren kan identifiseres via batchnummeret som står på siden av esken eller på hvert blister eller boks:

 • Dersom første og andre bokstav er BX, er tilvirkeren
  Bayer AG
  Kaiser-Wilhelm-Allee
  51368 Leverkusen
  Tyskland

 • Dersom første og andre bokstav er IT, er tilvirkeren
  Bayer HealthCare Manufacturing Srl.
  Via delle Groane, 126
  20024 Garbagnate Milanese
  Italia

 • Dersom første og andre bokstav er BT, er tilvirkeren
  Bayer Bitterfeld GmbH
  Ortsteil Greppin, Salegaster Chaussee 1
  06803 Bitterfeld-Wolfen
  Tyskland

Ta kontakt med den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere informasjon om dette legemidlet:

Bayer AS
Tlf: +47-23130500

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 26.07.2023

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency) http:​/​/www.ema.europa.eu/ og på nettstedet til www.felleskatalogen.no

Xarelto Bayer AG tabletter 15 mg og 20 mg (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lilliana Bartoletti

Last Updated:

Views: 6791

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lilliana Bartoletti

Birthday: 1999-11-18

Address: 58866 Tricia Spurs, North Melvinberg, HI 91346-3774

Phone: +50616620367928

Job: Real-Estate Liaison

Hobby: Graffiti, Astronomy, Handball, Magic, Origami, Fashion, Foreign language learning

Introduction: My name is Lilliana Bartoletti, I am a adventurous, pleasant, shiny, beautiful, handsome, zealous, tasty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.